Qhov tsim nyog tau txais kev pab thiab cov ntsiab lus nug

Nplooj ntawv no suav nrog cov qauv tsim nyog rau Madison Forward Fund, thiab muab cov lus teb rau cov lus nug uas nquag nug.

Eligibility

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kuv puas tsim nyog?

  • Koj puas nyob hauv Nroog Madison?
  • Qhov tsawg kawg koj puas muaj ib tug me nyuam (hnub nyoog 17 los sis qis dua) uas nyob nrog koj?
  • Puas yog koj yim neeg cov nyiaj tau los tsawg dua 200% ntawm Tsoom Fwv Theem Neeg Txom Nyem (saib daim ntawv hauv qab no)?
  • Koj puas yog 18 xyoo lossis tshaj saud?

Yog koj teb tias yog rau tag nrho peb nqe lus nug, ces koj tsim nyog thov Madison Forward Fund!

Kuv yim neeg cov nyiaj khwv tau los puas tsawg dua 200% ntawm Tsoom Fwv Theem Neeg Txom Nyem?

Cov neeg nyob hauv Nroog Madison uas muaj tsawg kawg ib tus me nyuam (hnub nyoog 0-17) nyob hauv yim neeg thiab uas yim neeg khwv nyiaj tau los tsawg dua 200% ntawm Tsoom Fwv Theem Neeg Txom Nyem mas thiaj li tsim nyog raug pab.

Cov neeg hauv koj yim neeg Cov Nyiaj Tau Los Hauv Ib Lub Xyoos Puag Ncig tau txog 200% ntawm Tsoom Fwv Theem Neeg Txom Nyem
2 $36,620
3 $46,060
4 $55,500
5 $64,940
6 $74,380
7 $83,820
8 $93,260

Source: HHS Poverty Guidelines. 2022. U.S. Federal Poverty Guidelines Used to Determine Financial Eligibility for Certain Programs. A chart showing the percentages (e.g., 200 percent) of the guidelines.

Other Frequently Asked Questions

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

What is Guaranteed Income?

Cov Nyiaj Guaranteed Income yog pob nyiaj ua muab rau coj los pab tsev neeg txhua lub hlis yam uas tsev neeg tsi tau them rov qab li, thiab tsi raug mus uas haujlwm. Cov nyiaj pab dawb no yog muab pub ntxiv rau tsev neeg kom tau nyiaj siv xwb, tsis yog yuav hloov los sis cuam tshuam rau lwm yam nyiaj txiag hauv tsev neeg, los yog yuav cuam txhuam rau pejxeem kev noj kam haus rau txhua tus.

Cov tsev neeg yuav raug xaiv mus koom li cas?

155 tsev neeg yuav raug khwv yees xaiv mus txais qhov tau lav tseg txog nyiaj khwv tau los. 200 lwm tsev neeg yuav raug khwv yees xaiv mus koom nyob rau pab pawg uas raug tswj. Txhua tsev neeg uas tau thov rau thiab muaj cai yuav muaj hwv tsam sib luag zos ntawm kev raug xaiv.

Yog tias raug xaiv lawm, qhov nyiaj them ntawd yog li cas?

Cov neeg uas mus koom yuav tau txais qhov nyiaj them uas tsis txwv li ntawm $500 rau ib lub hlis mus li 1 xyoos.

Puas yog qhov nyiaj yuav tsum muab siv mus rau qee txoj hauv kev xwb?

Tsis. Qhov nyiaj $500 uas them txhua hli yuav tsis muaj qhov cai dab tsi los nrog. Cov neeg koom nrog tuaj yeem siv tau qhov nyiaj raws li lawv xav siv.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog kuv raug xaiv?

Cov tsev neeg uas raug xaiv los txais qhov nyiaj them txhua hli yuav tau txais tsab email los sis xov tooj hu tuaj qhia thaj tsam li 3 vij tom qab ncua sij hawm daim ntawv thov xaus. Tus neeg sawv cev los ntawm lub khoos kas yuav los teb tej lus nug, thiab koj yuav muaj hauv kev xaiv tau mus ntsib nrog tus kws sab laj txog tej nyiaj pab ua ntej yuav txiav txim siab seb puas tso npe rau hauv lub khoos kas los tsis tso. Koj tuaj yeem xaiv rho npe tawm tau txhua lub sij hawm.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog kuv tsis raug xaiv mus koom?

Peb yuav kho lub vev xaib no thaum uas txhua cov kev ceeb toom tiav tag lawm. Yog koj mus saib lub vev xaib thiab nws hais tias peb tau ua kev ceeb toom tiav tag lawm rau cov neeg koom nrog, tab sis tsis muaj tus hu qhia koj li, ces txhais tias koj tsis raug xaiv mus koom. Tej ntaub ntawv uas koj qhia nyob rau hauv daim ntawv thov no tsuas yog raug siv ua kev tshawb fawb xwb, yog li ntawd Madison Forward Fund yuav mus saib tsis tau cov uas tsis raug xaiv tej ntaub ntawv. Qhov no txhais tias peb tsis tuaj yeem txuas lus tau rau koj los qhia koj paub tias seb koj puas raug xaiv mus koom. Saib lub vev xaib no kom tau txais lus ceeb toom qhia paub txog kev lis hauj lwm.

Kev koom nyob hauv Madison Forward Fund txhais li cas?

Kev koom txhua qhov nyob hauv MFF ces yuav tau txais cov nyiaj ntsuab thiab yuav tau sau daim foos ntsuam xyuas nug. Qhov no tsis muaj txoj cai tswj hais txog ntawm kev siv koj qhov nyiaj ntsuab, thiab cov kev ntsuam xyuas nug los puav leej tsis pub lwm tus paub txog yam yog ntiag tug ntawm koj lub tsev. Ua ke no nws yog hauv kev xaiv hais txog ntawm kev them nyiaj ntsuab thiab koj li kev koom nrog nyob hauv qhov kev ntsuam xyuas, nws tseem ceeb heev los pab peb ua kom nkag siab qhov siv tau zoo ntawm cov khoos kas lav txog kev khwv tau los nyob Madison thiab lwm qhov.

Nws yuav nug kom kuv qhia tej ntaub ntawv dab tsi?

Koj yuav tsis tau qhia tej ntaub ntawv dab tsi ua ib feem ntawm kev lis daim ntawv thov no. Koj yuav raug nug kom qhia koj li chaw nyob, tsev neeg kev khwv tau nyiaj thiab qhov coob ntawm me nyuam nyob hauv koj lub tsev.

Kev Sim Tswj Kav Yog Dab Tsi, thiab vim li cas Pob Nyiaj ntawm Madison Foward thiaj li tsim los pab tib zaug xwb?

Kev sim tswj kav yog ib hom kev tshawb fawb uas muab tej ntaub ntawv ntawm ob pawg neeg los sib piv, nyob hauv kis no cov tsev neeg uas tau cov nyiaj pab hauv lub hlis thiab cov uas tsis tau. Yog koj thov kev pab thiab tsim nyog raug pab, peb yuav xaiv koj tso rau hauv ib ntawm ob pawg neeg no.Yuav tau hais kom ob pawg neeg no sau cov ntawv tshawb fawb thiab them nyiaj rau lawv lub sij hawm.

Kuv lub luag hauj lwm nyob rau qhov kev ntsuam xyuas muaj dab tsi?

Cov kev ntsuam xyuas tau ua txhua 6 lub hlis txij thaum pib ntawm lub khoos kas sim. Koj yuav raug hais kom ua kom tiav qhov kev ntsuam xyuas nug hauv oos lais kiag ntawm koj tus kheej. Cov kev ntsuam xyuas nug yuav siv sij hawm li ntawm 30 feeb thiaj ua tiav, thiab nws yuav tau ua hauv lub koos pis tawj los sis xov tooj ntawm tes. Koj cov lus teb puav leej tsis pub lwm tus pom, thiab yuav muaj nyiaj pab rau koj lub sij hawm uas yog $30 rau thaum ua tiav qhov kev ntsuam xyuas. Nyob rau yav tom ntej peb yuav txuas lub xeev thiab tej chaw kav tswj hauv zos tej ntaub ntawv hais txog koj thiab koj cov me nyuam. Ib qho ntxiv, tej ntaub ntawv no yuav raug khaws tseg tsis pub lwm tus paub thiab yuav tsis muab tso tawm nyob rau txoj hauv kev uas qhia ua rau paub tias yog koj.

Kuv puas yuav xaiv tshem npe tawm tau hauv qhov kev tshawb fawb?

Yog, koj tuaj yeem xaiv tshem npe tawm tau hauv qhov kev tshawb fawb thaum twg los yeej tau ncua sij hawm ua kev tshawb fawb. Cov tsev neeg tus uas raug xaiv los koom yuav tau txais tej ntaub ntawv hais txog txoj hauv kev los xaiv tshem npe tawm tom qab lawv raug xaiv lawm.

Tej ntaub ntawv uas kuv muab yuav raug siv li cas?

Koj cov lus teb rau qhov kev ntsuam xyuas nug thiab tej ntaub ntawv yuav raug muab los sib ntxiv ua ke nrog lwm tus cov lus teb thiab tej ntaub ntawv qhia los, thiab tag ntawd tej ntaub ntawv mam raug coj mus ntsuam xyuas ntaus nqi los ntawm cov neeg ua hauj lwm tshawb fawb nyob rau ntawm lub Center for Guaranteed Income Research nyob hauv University of Pennsylvania thiab lub Institute for Research on Poverty nyob ntawm lub University of Wisconsin-Madison. Tej ntaub ntawv tau los ntawm lub khoos kas yuav raug siv los qhia rau qhov kev sib cam yog muaj thiab cov khoos kas uas lav txog kev khwv tau nyiaj los txhim kho cov tsev neeg kev noj qab nyob zoo.

Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum thov mus koom hauv Madison Forward Fund?

Cov tsev neeg uas raug xaiv mus koom yuav tau lav cov nyiaj $500 daus las toj hlis ntev txog 12 lub hlis los siv raws li koj xav siv.

Koj yuav tsum thov yog:

  • Koj nyob hauv Nroog Madison
  • Koj muaj tsawg kawg ib tug me nyuam nyob hauv tsev
  • Koj khwv nyiaj tau tsawg dua 200% ntawm tsoom fwv theem neeg txom nyem (saib hauv qab no)
  • Koj tuaj yeem siv qhov nyiaj $500 toj hlis
  • Koj xav pab peb los kawm txogqhov kev cuam tshuam ntawm cov nyiaj ntsuab them ua hlis no
  • Koj nyiam lub tswv yim muab nyiaj pab thiab xav pab txhawb qhov ntawd

Peb xav kom muaj ntau puas tsev neeg thov! Tiam sis tsuas muaj 155 tsev neeg thiaj li yuav tau txais cov nyiaj ntsuab ua khoom plig toj hlis no xwb, yuav muaj lwm cov tsev neeg li thaj tsam 200 tsev neeg los sis ntau tsev neeg los mus koom qhov kev tshawb fawb thiab yuav tau them nyiaj rau lawv lub sij hawm.

Qhov no puas cuam tshuam rau tej nyiaj pab ntawm tsoom fwv?

Ib txhia nyiaj pab ntawm tsoom fwv, xws li cov nyiaj Xaus Xaus, nyiaj pab vaj tse, Wisconsin Works (W-2), thiab Khoos Kas Pab Khoom Noj Zoo Ntxiv, yeej muaj cov qauv cai pab uas xam tias cov nyiaj ntsuab khoom plig yog “cov nyiaj tau los uas suav tau rau.”Qhov no txhais tau tias MFF cov nyiaj tau los tej zaum yuav cuam tshuam rau theem nyiaj pab los sis koj qhov tsim nyog rau cov khoos kas ntawd. Yog koj thov thiab raug xaiv mus koom lawm, ces yuav txuas koj mus rau ib tug kws pab tswv yim txog cov nyiaj pab uas yuav los pab ua kom koj to taub tias cov nyiaj ntsuab ua khoom plig txhua lub hlis ntawm cov nyiaj MFF yuav cuam tshuam li cas rau koj qhov tsim nyog raug pab thiab theem nyiaj pab rau ntawm cov khoos kas ntawd.

Hmoov muaj uas lwm yam khoos kas—xws li Nroog Madison cov nyiaj pab saib xyuas me nyuam thiab BadgerCare plus—TSIS suav cov nyiaj ntsuab khoom plig ua “cov nyiaj tau los uas suav tau rau.”Daim ntawv hauv qab no piav qhia txog cov nyiaj pab ntawm tsoom fwv twg uas tsis raug cuam tshuam los ntawm MFF cov nyiaj ntsuab no thiab piav qhia tias vim li cas::

Qhov Khoos Kas Kev txiav txim txog cov nyiaj tau los uas tsis suav rau
BadgerCare Plus Qhov Kev Xaiv 41 Tshooj 16.2 ntawm BadgerCare Neeg Ua Hauj Lwm Phau Ntawv hais tshwj xeeb tias cov nyiaj khoom plig mas TSIS muab tso nrog rau hauv qhov tsim nyog rau.
CHIP Qhov khoos kas no siv los Hloov Kho Cov Nyiaj Tau Los Tag Nrho, uas tsis suav nrog rau cov nyiaj khoom plig.Saib https://www.healthcare.gov/income-and-household-information/income/#magi
Nroog Madison Pab Nyiaj Saib Xyuas Me Nyuam Tshooj 3.12(10)(g)1 Nroog Madison Cov Cai hais tshwj xeeb tias cov neeg thov yuav tsum raug raws li cov qauv cai uas teeb tsa los ntawm Xab Pha mas thij li raug pab, tshwj tsis yog tus neeg thov no tseem koom hauv, thiab tseem tab tom tau txais nyiaj pab los ntawm Pob Nyiaj ntawm Madison Forward.
EITC Qhov khoos kas no siv cov ntaub ntawv foos se los txiav txim txog qhov tsim nyog—thiab MFF cov nyiaj pab yog cov nyiaj tau los uas tsis tau them se raws li IRS lub ntsiab lus ntawm cov nyiaj yuav tau suav rau.
Khoos Kas HeadStart Qhov khoos kas no siv cov ntaub ntawv foos se los txiav txim txog qhov tsim nyog—thiab MFF cov nyiaj pab yog cov nyiaj tau los uas tsis tau them se raws li IRS lub ntsiab lus ntawm cov nyiaj yuav tau suav rau.
Medicaid (Pab rau tus neeg uas tsis dig muag, neeg laus los sis neeg xiam oob qhab) Medicaid txiav txim rau cov tsis yog neeg laus thiab tsis yog neeg xiam oob qhab siv qhov Hloov Kho Cov Nyiaj Tau Los Tag Nrho, uas tsis suav tias cov nyiaj khoom plig yog nyiaj tau los. Saib https://www.healthcare.gov/income-and-household-information/income/#magi
Qhov Khoos Kas Wi Home and Energy Assistance Program (WHEAP) Txawm tias cov nyiaj no xam tias yog cov nyiaj tau los uas suav tau rau raws li lub ntsiab lus ntawd los xij, MFF cov nyiaj pab no yuav raug zam rau sab hauv ntawm Tsev Hauj Lwm Tswj Xyuas.

Puas yog kuv cov nyiaj them se muaj feem cuam tshuam rau MFF li khoom plig ua nyiaj ntsuab? Kuv puas yuav tau tshaj tawm qhov no nyob rau kuv li kev them se rov qab?

Lus Teb: Tsis. The Madison Forward Fund xav tias kev muab khoom plig ua nyiaj ntsuab raws li qhov ntsiab lus tam sim no teeb los ntawm IRS. Nyiaj ntsuab thiab tej khoom plig (tej khoom uas yog cov nyiaj nqis peev, av, tsheb tshiab, thiab lwm yam) tsuas yog rau tshaj tawm mus rau IRS yog tias koj tau txais txog li $16,000 los sis tshaj sauv rau ib xyoos. Vim lub Madison Forward Fund cov nyiaj pab yuav yog li $6,000 rau ib xyoos, koj tsuas yuav tau sau IRS Daim Foos 709 yog koj tau txais qhov nyiaj ntshuab/khoom plig ntxiv uas xam ua ke yog $10,000 los sis ntau tshaj ntawd rau ib xyoos.

Leej twg yog tus tswj lub Madison Forward Fund?

Tswv Nroog Satya Rhodes-Conway thiab neeg ua hauj lwm nyob hauv Nroog Madison tab tom ua khub nrog Cov Tswv Nroog rau qhov Lav Txog Kev Khwv Tau Nyiaj Los, TASC, lub Institute for Research on Poverty nyob ntawm UW-Madison, thiab lub Center for Guaranteed Income Research nyob ntawm lub University of Pennsylvania los nqis tes ua lub Madison Forward Fund. Lub khoos kas no yog tau txais lus qhia los ntawm Pawg Thawj Coj ua hauj lwm nrog cov thawj coj hauv zos los ntawm thoob plaws Madison. Pawg Thawj Coj muaj nrog cov thawj coj ua hauj lwm tsis vam nyiaj paj, teeb tsa cov muab kev pab cuam rau tib neeg, raug xaiv los ntawm cov thawj coj hauv nroog, UW-Madison cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg nyob hauv Madison.

Lub khoos kas no tau pab nyiaj li cas?

Nyob rau lub Rau Hlis Ntuj 2020, Madison Tus Tswv Nroog Satya Rhodes-Conway tau dhau los ua ib ntawm 15 cov tswv nroog xub thawj uas koom nrog Cov Tswv Nroog lub Guaranteed Income (MGI), kev sib koom ntawm cov nroog nyob thoob plaws Teb Chaws Meskas los tsom rau xaus kom tau kev txom nyem los ntawm kev muaj tej cai pab rau lav txog kev khwv tau nyiaj los. Nyob rau lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2020, MGI tau tshaj tawm tias Madison yuav tau txais ntau txog $600,000 los tawm qauv rau lub khoos kas sim, ua tsaug rau kev ua siab zoo ntawm Jack Dorsey uas yog Twitter Tus Thawj Coj Tswj Hwm.

Madison Forward Fund yog ib qhov kev pabcuam muab $930,000 nyiaj los pab ncaj nraim rau cov tsev neeg nyob hauv Madison. Qhov kev pab nyiaj txiag rau cov tsev neeg yog los ntawm cov nyiaj uas tsis yog nyiaj them se, tau muab los ntawm ntau cov neeg siab zoo uas xav pab cov tsev neeg nyob hauv Nroog Madison. Cov koomhaum ua tau pab nyiaj: Mayors for a Guaranteed Income, Roots & Wings Foundation, UW Health, CUNA Mutual Foundation, Madison Gas & Electric Foundation, TASC Family Foundation, American Family Insurance Dreams Foundation, Alliant Energy Foundation, thiab PRL Keystone Foundation. Lub Nroog Madison txhawb qhov kev pabcuam no los ntawm nhriav neeg ua haujlwm thiab tshaj tawm hauv zej zog los pab rau cov tsev neeg uas xav tau qhov kev pabcuam no. Tsis tas li ntawd, Lub Nroog tau txais kev pabcuam los ntawm Mobilizing Communities for a Just Response (MC4JR) los ntawm Wisconsin Department of Health Services (Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), uas pab txhawb nrhiav cov neeg los nqi tswj hwm, cov neeg pab ua haujlwm kom tiav qhov kev pabcuam no, thiab cov neeg los pab kev tshaj tawm hauv zej zog. Thov nco ntsoov tias Chaw Haujlwm WI DHS yuav tsis muab nyiaj txiag pab ncaj nraim rau cov tsev neeg tabsis yuav siv nyiaj txiag los pab txhawb qhov kev pabcuam no. Vim lub xeev thiab Nroog tsis tau tso cai muab nyiaj se los pab ncaj nraim rau cov tsev neeg, Madison Forward Fund yuav tsis siv cov nyiaj them se los pab txhawb rau qhov kev pabcuam no.

Yog muaj lus nug ntxiv yuav txuas lus rau leej twg?

Koj tuaj yeem txuas lus tau nrog MFF Tus Thawj Coj Tswj Lub Khoos Kas, Blake Roberts Crall, ntawm broberts23@wisc.edu los sis (608) 515-8047.

Yog koj xav paub ntxiv tiv tauj:

Blake Roberts Crall, MFF Program Manager
broberts23@wisc.edu or 608-515-8047

The Madison Forward Fund is no longer accepting applications. Disbursements to selected families began in September 2022.