Madison Forward Fund tsis txais neeg lawm.

Tsev

Madison Forward Fund yog dab tsi?

Madison Forward Fund yog ib qho khoos kas sim pab nyiaj rau hauv ib lub xyoos rau cov neeg nyob hauv Madison.​​ Cov nyiaj pab hauv lub hlis, yog them $500 uas nyiaj ntsuab ncaj qha rau 155 yim neeg ntev txog 12 lub hlis. Nws yog cov nyiaj uas tsis muaj kev cog lus dab tsi thiab tsis tas yuav kom ua hauj lwm dab tsi. Qhov no kuj txhais tau tias tsis muaj kev txwv txiav dab tsi txog qhov yuav siv cov nyiaj no. Qhov khoos kas no raug teeb tsa los ntawm txoj kev ntseeg tias cov neeg txom nyem yuav tsum raug muab kev txiav txim pab nyiaj kom pab daws tau feem xav tau ntawm lawv tsev neeg.

Ntxiv rau ntawm qhov khoos kas cov nyiaj them hauv txhua lub hlis lawm nws kuj tseem tau txais cov nyiaj them rau qhov mus koom hauv qhov kev tshawb fawb fawb thiab.

Cov Nyiaj Guaranteed Income Yog Dab Tsi?

Cov Nyiaj Guaranteed Income yog pob nyiaj ua muab rau coj los pab tsev neeg txhua lub hlis yam uas tsev neeg tsi tau them rov qab li, thiab tsi raug mus uas haujlwm. Cov nyiaj pab dawb no yog muab pub ntxiv rau tsev neeg kom tau nyiaj siv xwb, tsis yog yuav hloov los sis cuam tshuam rau lwm yam nyiaj txiag hauv tsev neeg, los yog yuav cuam txhuam rau pejxeem kev noj kam haus rau txhua tus..

Qhov ntawd muaj tshaj qhov nyiaj pab xwb: qhov ntawd yog Tseem Ceeb Rau Kev Tshawb Fawb

Thaum cov khoos kas sim pab nyiaj no tab tom nrov mus thoob teb chaws, vim cov khoos kas no tseem tshiab. Cov kws tshawb fawb tseem tas zog ua kom to taub tias cov khoos kas pab nyiaj no pab txhawb tau zoo li cas rau cov neeg txom nyem. Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Wisconsin-Madison Feem Tshawb Fawb txog Kev Txom Nyem tab tom sib koom tes nrog Lub Chaw Tshawb Fawb Txog Cov Nyiaj Pab ntawm University of Pennsylvania los suav sau tej ntaub ntawv tshawb fawb uas muaj nqis no kom thoob plaws rau hauv cov khoos kas. Tej ntaub ntawv muab los no yuav raug siv los tsim kho rau cov cai tswj fwm tam sim no, cov lus qhia rau cov khoos kas yav tom ntej, muab tswv yim rau qhov khoos kas pab nyiaj, thiab muab kev pab peb cov neeg sawv daws kom muaj kev nyab xeeb ntau ntxiv.

Txawm koj tsis tas yuav tau mus koom hauv qhov kev tshawb fawb es thiaj tau txais cov nyiaj pab hauv lub hlis, los koj qhov mus koom yuav pab txhawb rau peb lub hom phiaj ntawm:

  • Ua kom to taub zoo dua txog cov nyiaj pab
  • Muab kev pab tswv yim kom pab txhawb tau zoo rau feem nyiaj txiag rau cov tsev neeg uas khwv nyiaj tau tsawg
  • Ua kom tau raws li txoj cai tswj fwm hauv Madison thiab lwm qhov
  • Tsim kom muaj kev pb txhawb hauv zej zos uas ua rau cov tsev neeg muaj kev vam meej ib txheej rau ib txheej

Kev mus koom hauv qhov kev tshawb fawb mas yooj yim – yuav tau hais kom koj teb cov nqe lus nug tias 3 zaug txhua 6 lub hlis thiab yuav them nyiaj rau koj lub sij hawm li cas.

Yog koj xav paub ntxiv tiv tauj:

Blake Roberts Crall, MFF Program Manager
broberts23@wisc.edu or 608-515-8047

The Madison Forward Fund is no longer accepting applications. Please check this website to stay up to date on program news and announcements.